biztosítás

Drágul a kötelező!

2015.02.24.

Az idén az év el­ső hó­nap­ja­i­ban je­len­tő­sen emel­ked­tek a kö­te­le­ző gép­jár­mű-fe­le­lős­ség­biz­to­sí­tás (kgfb) dí­jai - kö­zöl­te a Netrisk.hu.

Aki év közben köt kgfb-t, magasabb díjjal számoljon
 
Ja­nu­ár el­ső he­té­ben még át­la­go­san 19 300 fo­rint kö­rü­li össze­gért köt­het­tek sze­mély­au­tó­ik­ra kgfb-szer­ző­dést az év­köz­ben szer­ző­dők a Netrisk.hu ol­da­la­in, ad­dig feb­ru­ár má­so­dik fe­lé­re ugyan­itt már 25 ezer fo­rint fö­lé kú­szott az át­la­gos éves díj. A pi­a­ci vi­szo­nyo­kat jól mu­tat­ja, hogy az idei év­kö­zi idő­szak­ra már ed­dig 40 ta­ri­fa­mó­do­sí­tást hir­de­tett meg az érin­tett 15 biz­to­sí­tó. A leg­na­gyobb mér­ték­ben ez­út­tal a kö­zép­ka­te­gó­ri­ás - a 76-150 ki­lo­watt mo­tor­tel­je­sít­mé­nyű - au­tók dí­ja drá­gult. A dí­jak emel­ke­dé­se el­ke­rül­he­tet­len­nek tű­nik. Az ala­csony üzem­anyag­ár mi­att töb­ben és töb­bet hasz­nál­ják az au­tó­ju­kat, így a ká­rok­kal kap­cso­la­tos költ­sé­gek is emel­ked­nek - hang­sú­lyoz­ta Sebestyén László, a Netrisk.hu ve­zér­igaz­ga­tó­ja.To­vább­ra is a kár­men­te­sen ve­ze­tő au­tó­sok szá­mít­hat­nak a leg­ki­sebb mér­té­kű eme­lés­re, a dí­jak leg­in­kább a gyen­gébb bó­nusz­ka­te­gó­ri­ák­ban ló­dul­tak meg - ol­vas­ha­tó az összeg­zés­ben. (MTI)
 

 

Az oldal fő támogatója

 

2020.10.30
Több mint 70 éves is lehet az a Bosch dinamó, ami még ma is hibátlanul szolgál egy szegedi biciklin....
2020.10.30
Ti Kristof néven indított baleset-megelőzési kampányt Guadeloupe-ban Jérôme Jean-Charles művész és....
2020.10.30
Atiq Shahid Afganisztánból küldte rajzát az Autós Nagykoalíció és az autoszektor.hu karikatúra....
2020.10.30
 A tavalyihoz képest másfélszer több, összesen ötvenhat nevezés érkezett az ERC-kategóriában a....
2020.10.30
Saját szuperhősnővel, rózsaszín abronccsal és maszkosztással kampányolt a Bridgestone Tatabánya a....
2020.10.30
Az Európai Unió hatályos CO2-kibocsátási normájához igazodva a PSA-csoport, élén a Peugeot-val,....
2020.10.30
Az új Sorento a Kia első modelljeként, másodlagosütközés-elkerülő rendszerrel érkezik. Az MCB (....
2020.10.30
    ..
2020.10.30
Herczig Norbert négyszeres abszolút magyar bajnok raliversenyző szerint az elmúlt évek egyik....
2020.10.30
A Nissan egy középiskola művésznövendékeivel társult, hogy megünnepeljék azt a fajta kreativitást,....